19 Şubat 2020 Çarşamba

THE PEARL OF SOUTH MARMARA BANDIRMA GÜNEY MARMARA’NIN İNCİSİ İkinci bölüm


THE PEARL OF SOUTH MARMARA

BANDIRMA

GÜNEY MARMARA’NIN İNCİSİ

İkinci bölüm


Bandırma’nın kent merkezinde 20 mahalle yer alırken, kırsal mahallelerin sayısı 34tür. Kent merkezi nüfusu 154.359 kişidir. Bandırma, genel olarak bir göç çekim alanı olmuş ve çeşitli kültürlerin buluştuğu kozmopolit bir kent olmuştur. Gerek tarihi ve siyasi olaylar gerekse ekonomik gelişmişliğin doğal sonucu olarak göç alan bir kent haline gelmiştir. Bandırma’da yörenin eskiden beri toplulukları Manavlar ve Yörükler, Kırım’dan göç yoluyla gelen Tatarlar; Balkanlardan yine göç yoluyla gelen aslen Türk olan Muhacirler ve Pomaklar ile Arnavutlar, Kafkasya’dan göç yoluyla gelen Çerkezler ve Gürcüler uyum içinde birlikte yaşamaktadır.
There are 20 neighborhoods in the city center of Bandırma, while the number of rural neighborhoods is 34. The population of the city center is 154.359 people. In general, Bandırma has become a migration attraction area and a cosmopolitan city where carious cultures meet. It has become a city receiving migration as a natural result of both historical and political events and economic development. In Bandırma, the local communities of the region are Manavs and Yoruks and Tatars coming from the Crimea; Pomaks, who were originally Turks from the Balkans, and Albanians, Circassians and Georgians from the Caucasus, live together in harmony.
Jeopolitik konumu sayesinde büyük kentlere yakınlığı ve bir liman kenti olması nedeniyle Bandırma’nın ekonomisi de oldukça güçlüdür. Bandırma Limanı’nın varlığı bölge ve çevresi için lojistik bir avantaj sağlamış farklı sektörlerden yatırımların bu bölgeye yapılmasını sağlamıştır. Merkezi yönetimce bölge geleceğine dair yapılan planlamalarda Bandırma’nın bölgenin sanayi ve ticaret merkezi konumuna getirilmesi amaçlanmaktadır. Bandırma ekonomisinin gücü bölge insanının refah düzeyini arttırmış ve bugün ülke genelindeki kişi başı milli gelir ortalamasından daha yüksek bir seviyede gelir elde etmesini sağlamıştır. Kentimizde farklı sektörlerden birçok büyük firma faaliyet göstermektedir. Gübre, asit, un, yem, çırçır, çeltik, ceviz fidanı, zeytin, zeytinyağı, bitkisel yağ, damızlık civciv, etlik piliç, yumurta, salça, dondurulmuş su ürünleri, madencilik,mermer ve taş işletmeciliğinde ülkemizin önde gelen firmalarının tesisleri bulunmaktadır. Ayrıca enerji üretim yatırımları açısından da son yıllarda büyük projeler Bandırma sınırları içinde yapılmıştır. Özellikle coğrafi özelliklerinin getirdiği potansiyel ile  rüzgar enerji santralleri sayısı artarken, doğalgaz kombine çevrim santralleri ile Marmara Bölgesinin enerji ihtiyacının büyük kısmı karşılanmaktadır.
Due to its geopolitical location, being close to major cities and being a port city. Bandırma’s economy is also very strong. The presence of Bandırma Port provided a logistical advantage fort he region and its environs. In the plans made by the administration fort he future of the region, it is aimed to make Bandırma, the industrial and commercial center of the region. Bandırma’s economical power has increased the welfare level of the people of the region and has provided a higher level of income than the national average per capita today. Many big companies from different sectors operate in our city. Fertilizer, acid, flour, feed, gin, paddy, walnut seedlings, olives, olive oil, vegetable oil, breeder chiks, broiler chikens, eggs, tomate paste, frozen aquaculture, mining, marble and stone operations, of our country’s leading companies, have facilities. In adition, major projects in terms of energy production  investments have been made within the boundaries of Bandırma in recent years. While the number of wind power plants increases especially with the potential brought by geographical features, most of the energy needs of the Marmara region are met with natural gas combined cycle power plants.
Bandırma Belediyesinin yayınladığı broşürden alınmıştır.


8 Şubat 2020 Cumartesi

THE PEARL OF SOUTH MARMARA BANDIRMA GÜNEY MARMARA’NIN İNCİSİTHE PEARL OF SOUTH MARMARA

BANDIRMA

GÜNEY MARMARA’NIN İNCİSİ


Marmara Denizi’nin güneyinde, aynı isimle anılan körfezde yer alan Bandırma önemli bir liman kentidir. Antik çağlardan bu yana zengin bir tarihi olan Bandırma günümüzde de bu değerini korumaktadır.

Şehrin kuruluş zamanı kesin olarak bilinmemekle birlikte çeşitli araştırmalardan, Bandırma’nın M.Ö. 8 ve 9. Yüzyıllar arasında, Kapıdağ yarımadasındaki Kyzikos şehri ile aynı zamanda kurulmuş olabileceği sonucuna varılmıştır. Bir balıkçı köyü olan ve Kyzikos şehir devletinin limanı olarak da kullanılan Bandırma, o yıllarda “Güvenilir Liman” anlamına gelen PANORMOS olarak anılıyordu. Çeşitli zamanlarda Frigler, Mysialılar, Traklar ve Perslerin egemenliğine kalan Bandırma bölgesi, M. Ö. 334 yılında Makedonya kralı Büyük İskender tarafından fethedilmiş, daha sonraki yıllarda ise Roma ve Bizanslıların eline geçmiştir. Bandırma 13. Yüzyılın başlarında Karesi Beyliğinin himayesi altına girmiş, 1336 yılında Orhan Gazi zamanında Osmanlıların eline geçmiştir.

Bandırma is an important port city in the South of the Marmara Sea on the gulf of the same name. With a rich history since ancient times, Bandırma stil maintains this value.
Although the exact time of the establishment of the city is unknown, from various researches, it is concluded that Bandırma may have been established at the same time as the city of Kyzikos on the Kapidag peninsula between the 8thand 9th centuries BC, Bandırma, a fishing village and also used as the port of the city state of Kyzikos, was called PANORMOS “Reliable Harbor” in those years . Bandırma region which was ruled bay Phrygians, Mysians, Thracians and Persians at various times, was conquered by Alexander the Great, King of Macedonia in 334BC, and in the following years fell in the hands of Rome and Byzantines, Bandırma came under the auspices of Karesi Principatily at the beginning of the 23th century and in 1336 it was conquered by the Ottomans under the rule of Orhan Gazi.

Eski dönemlerde İstanbul ile Ege bölgesinin bağlantısını sağlayan tek liman kenti olması şehrin hep gündemde olmasını sağlamıştır. Bandırma hem İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerin ortasında yer alan konumu hem de bir arada bulundurduğu kara, deniz ve demiryolu ulaşım olanakları ile oldukça büyük önem taşımaktadır. Bandırma karayolu ile Balıkesir üzerinden Ege’ye ve güneye, Bursa üzerinden tüm Anadolu’ya ve İstanbul’a, Çanakkale üzerinden de Trakya’ya, kısaca yurdumuzun her yanına rahat ulaşım olanağı olan bir kenttir.

The fact that it was the only port city that provided the connection between İstanbul and the Aegean region in ancient times has made the city always remain on the agenda. Bandırma is of great importance with its location in the middle of big cities such as Istanbul, Izmir and Bursa, as well as land, sea and rail transportation facilities. It is a city with easy access to the Aegean and south via Balıkesir, via Bandırma highway, to all Anatolia and Istanbul via Bursa, to Thrace via Çanakkale and to all parts of our country.