18 Aralık 2019 Çarşamba

ANTİK ÇAĞDA GÖNEN


GÖNEN ANTİK ÇAĞ TARİHİ


BEŞİNCİ BÖLÜM

DERLEYEN; GÜROL DEMİR


(Homeros – İliada XII. 190-193-194)
Leontes, ossat çekti sivri kılıcını
Kınından, kalabalığın içinden atıldı ileri,
Atiphanes’le geldi göğüs göğüse,
Sapladı göğsüne kılıcını,                                                                                                                                                   8
O da baş aşağı yıkıldı yere.
Sonra Memnon’u, İamenos’u, Orestesi hepsini yığdı bereketli toprağın üstüne

(Homeros – II. 77745-747)
O gün tek başına değildi o. Yanındaydı ARES’İN filizi. Leontus, Kaineusoğlu taşkın canlı Koronos. Onların buyruğunda kırk tane gemi var .

MYSİA:
(Strabon – Antik Anadolu coğrafyası )
Anadolunun kuzeybatısında, kuzeyde BİTHNİA, ve Propontis (Marmara Denizi), Güneyde LYDİA, Batıda Ege Denizi, Doğuda PHRYGİA ile sınırlanmış bölge.  Misyalıların dilleri bir bakıma LYDİA ve PHRYGİA dillerinin bir karışımıdır.
Tragya’dan gelen PHRYGİA’LILAR, Troia ve dolaylarını çevirerek burayı ele geçirince, bunlar da LYDİA’YA komşu olan Kaikos (Bakırçay) kaynağının üst tarafına yerleşmişlerdir.
  (Strabon VI. S.45)
TROİA savaşından sonra çeşitli değişiklikler bu günkü farklı duruma neden olmuştur. Çünkü çeşitli zamanlarda, çeşitli yöneticiler buralara sahip olmuşlar ve bazı kabileleri birleştirmişler, bazılarını da dağıtmışlardır.
  TROİA’NIN alınmasından sonra; LYDİA’LILAR, ve onlarla beraber AİOLİS’LİLER, İONİA’LILAR, ondan sonra da PERSLER ve MAKEDONyalılar ve son olarak da ROMA’LILAR buralara egemen olmuşlardır.

ARTEMEA :
(Bilge UMAR – Türkiyedeki Tarihsel Adlar )
Balıkseir iline bağlı ilçe merkezi Gönen’deki ılıcaların eski adı. (Ram Say S. 167)
Kaynaklar, pınarlar ARTEMİS ile bağlantılı sayıldığından, bu Şifalı İlçe kaynağı da ARTEMİS’İN kutlu yeri olarak görülüyordu.
Ancak Artemis adından türetilecek bir ad, ARTEMEA biçiminde olamaz ve A. Bailly’nin dev sözlüğü, eski Hellen dilinde ARTA –(u)MA,  ‘’Kaynak Halkının Köyü ‘’ anlamında ARTAMA iken, Helenleşme döneminde ARTEMİS ile bağlantılı imiş izlemini verecek biçimde ARTEMEA edilmiştir.
  ( Gürol Demir – Kaf Dağının İnsanları)
   M.Ö.1300 lerden itibaren adı geçen topluluklar, tanrısal temsilciler, adı geçen kahramanların isimlerine baktığımızda bunların çoğunun, Kafkas orijinli halklardan olduğu, daha doğrusu bir çoğu bu günde var olan ama kimsenin farkında olmadığı aile soyu isimleridir.  Hepsinin soylarını, ailelerini temsil eden aile damgaları vardır :  (Prof.Dr.AytekAKHAİA’LAR :  Prof. Dr. Aytek Namıtok – Çerkeslerin Kökeni)
Artemidoros’a göre AKHA’LAR Kerketlerin güneyinde, şimdiki Tuapse ve Soçi kentlerinin (Doğu Karadeniz kıyısı – Kafkasya) arasında uzayan yaklaşık 500 stadia ( 388 km. ) uzunluğundaki kıyıda yaşıyorlardı demektedir.
ARTEMİSİA : Doğumlarınyardımcıs, Akdeniz havzasının başta gelen Ana Tanrıçasıdır.
Diğedilnde; AR THA MAZE = Ay Tanrıçası anlamındadır.  AR=O, Tİ HA/THA= Kutsalımız, MAZE= Ay demektir.   Maze / MA bzı = dişiliği,  ĞHE/ Nesep, soy ifade eder. TIĞE = Güneş fakat Tanrılığın erkek soyunu temsil eder.
MA- Abhazca = Malik, sahip, haiz, bunlarla ilgili kavramı kapsar.

ZEUS : Mutlak kudret, ( Ze, zı = bir, ilk – Us = düzenleyen tertipleyen,hakim olan)        -  9 -

ARES  : (Gürol Demir/ Kaf Dağının İnsanları – B.ÖmerBeygua/Abhaz Mitolojisi) :Apsu/ Abhaz dilinde) Mars/ Mamers de denir.(ARIS = MARS= Savaş Tanrısı. AR = odu, savaşçılar, insanlar. ( dolaylı anlamı7 düşman) s (sı, ıs) = vurma, vuran ARIS= Odu vuran, MARIS (MARS) Düşman vuran- Tanrı (M-ARIS =M-ars = Tanrı ARIS= Abhaz savaş tanrısıdır.
ATHENA : Adiğe dilinde Ana Tanrıça anlamındadır. A= O, Ti HA = bizim kutsalımız, Na= anne anlamındadır. Bütünüyle ANA TANRIÇA anlamına gelmektedir.
ATİNA : Annemiz anlamındadır.
ATLAS : Yunan Mitolojisinde İAPETES ile KLYMENE’NİN 13 çocuğundan en güçlü olanıdır. Olympos’a saldırdığı için ZEUS tarafından Gök Kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılmıştır. Bu mitolojik dayanakta tıpta; kafatasını taşıyan ilk omura ATLAS adı verilmiştir. ATLASKER Kafkas asıllı ailedir. Aile damgası da bir yay üzerinde yarı yuvarlak, sanki dünyayı taşıyan gibidir.
PYRRHA :Yunan MitolojisindeEpimetheuslaPandora’nın kızı, Deuklaion’nun karısıdır.
Ortadoğu mitolojisinde Hava/Eva veya Nisa’ nın yerini tutar. Onlar da kadın anlamındadır.
PYRHA (Pirha) Abhazca’da  ilk insanlık kadını anlamında, bileşik olan Pı-r-ha, Pirhana ayni anlamı taşır.HellenDekaiion ile PYRRHA’nın oğludur.
KOLKHİDİ : İASON’UNArgonautlar seferinde gittiği ülke.
KOLKHİ =(Abhazca) Altın Külçesi, KUALKİ = Su içindeki Altın, Kolkhiti = Parça altım mamleketi,
Kolhide = Kolhiti’nin Yunancasıdır.
İDA ( Kaz Dağı) : Dardanos efsanesinin bir anlatımına göre Dardaro’un İDAİOS ve DİMOS adlarında iki oğlu olmuş. İDAİOS, Troia’nın güneyine dağın eteğine yerleşmiş bu dağa adını vermiş
TROİA : Adını Phrygia Kralı Erikthonioson’un  oğlu TROS’TAN almıştır.
LYKİA : Heredot’a göre Lykia’ların bugün oturduğu topraklar, eskiden Milyas’tı ve MilyaslılaraSolm’ler denirdi. Heredot’a göre Lykia’lılar isimlerini idarecileri Lykos’tan almıştı. Lyko; adiğece Lu oğlu demektir.
KARİA : Heredot’a göre KAR; Karia’ya ismini veren kişidir. LYDOS ve MYSOS’un kardeşidir.  Karia’lılar M.Ö. 2000 yıldan itibaren Güneybatı Anadolu’da yaşadıkları KARİA uygarlığını kurmuşlardır.
BİTHİNİA’LAR : Bithy’ler Trakya üzerinden kuzeybatı küçük ASİA’YA ( Anadolu) gelip  yerleşen kavimdir. Kafkas orijinlidir.
İON’LAR : M.Ö. 1200 lerde Batı Anadolu’da oluşturulan bir medeniyettir. Şehir Devletleri halinde yaşamışlardır. Kafkas asıllıdırlar.
THASSALİA : (Tesalya) Yunanistan’ın  kuzey kesiminde  yönetim bölgesidir. LARİSSA düzlüklerini içine alır.
KİKLAD : (Kiklades) M.Ö. 3000-2000 yılları arası erken tunç çağında kurulan medeniyettir. KİK; Thukyides’in yazdığına göre Minos’un ele geçirdiği KYKLADES adalar sakinleri olan KİKLER Kafkas asıllıdır.
KİKL’A DES = Adiğece KİKLER oturur, bulunur anlamındadır.
KORONİS :  Lapith’lerin kralı Phlegyas’ın kızı, Apollo’nun oğlu, Asklepios’un anası..
Kafkas asıllı KOROK ailesi verdır. KOR’OK Kor oğlu anlamına gelmektedir.                                                   -10

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder